Algemene huurvoorwaarden

Onze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.

1. Prijzen en waarborg

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW, omniumverzekering met € 950 vrijstelling die van toepassing is op elke eigen schade en reisbijstandsverzekering.

De huurwaarborg bedraagt € 250 bij halve dag of een volledige dag en 500€ voor een weekend of langere periodes.

In geval van stoffelijke schade word er een extra van € 750 of € 500 betaald door de huurder om de vrijstelling te voldoen

Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil ten laste van de huurder. Extra kilometers aan € 0,15 /km btw incl.

Betaling gebeurt bij afhaling (cash of payconiq) of voorafbetaling/overschrijving (vergeet het betaalbewijs niet).

Elke reservatie is definitief en bindend van zodra u van BST RENT de reservatiebevestiging via mail ontvangen hebt.

De waarborg wordt, mits geen opgelopen schade noch extra km’s binnen de 7d na het terugbrengen van het voertuig, terugbetaald.

2. Verhuurtermijnen en -mogelijkheden

Halve weekdag: max 5 uur, incl. 125km.                                                 0.15€/km extra
€75,00 + €250,00 waarborg

Weekdag: van maandag tot vrijdag, incl. 250km.                                0.15€/km extra
€100,00 + €250,00 waarborg

Weekend dag: zaterdag of zondag, incl. 250km.                                 0.15€/km extra
€110,00 + €250,00 waarborg

Weekend: zaterdag en zondag, incl. 250km.                                       0.15€/km extra
€210,00 + €250,00 waarborg

Midweek: maandag tot vrijdag, incl. 500km.                                       0.15€/km extra
€450,00 + €500,00 waarborg

Week: maandag tot zondag, incl. 600km.                                            0.15€/km extra
€575,00 + €500,00 waarborg

Verhuurprijzen en voorwaarden voor langere periodes: op aanvraag.

3. Afhalen

Het voertuig kan volgetankt opgehaald worden op het adres van BST-RENT de avond voorafgaand aan de huurperiode en wordt uitgeveegd én volgetankt teruggebracht volgens de afgesproken uren.  Er is een tankstation op 300m. 

Parking voor eigen wagen is voorzien.

Het voertuig wordt enkel opgehaald en bestuurd door de opgegeven persoon (bestuurder) in het contract, deze persoon is in het bezit van een geldig rijbewijs B.

Wanneer het voertuig niet volgetankt wordt teruggebracht, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden aan de geldende officiële tarieven vermeerderd met €15,00. De huurder dient steeds de correcte brandstof (diesel) te gebruiken.

Betaling gebeurt op voorhand of bij afhaling (cash of payconiq) .

De klant ondertekent het huurcontract – checklist en algemene voorwaarden bij aanvang van de huurperiode en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op de website of het contract. Hij verzekert eveneens de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan BST-RENT.

Afhaling gebeurt door ons in een propere, correcte en volledige toestand a.d.h.v.een checklist. De huurder brengt het gehuurde voertuig ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) alsook aan eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te behandelen als een goede huisvader en het te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren met lichten en radio uit. 

4. Terugbrengen

Wanneer het voertuig niet volgetankt wordt teruggebracht op het adres van BST-RENT, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden aan de geldende officiële tarieven +15,00€. De huurder dient steeds de correcte brandstof (diesel) te gebruiken.

Bij het terugbrengen van het voertuig, wordt de afrekening gemaakt van de eventueel overtreden aantal kilometers en in mindering gebracht van de waarborg.

Het voertuig wordt uitgeveegd (zowel paardengedeelte als cabine) teruggebracht. Bij niet-reiniging van het gehuurde voertuig wordt €50,00 aangerekend. Dit bedrag wordt onmiddellijk van de waarborg gehouden.

5. Wat niet wordt toegelaten

Roken in het gehuurde voertuig is niet toegelaten en huisdieren zijn niet toegelaten.

Zonder schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming is het verboden voor de huurder om de paardencamionette onder te verhuren aan derden.

Het voertuig wordt enkel bestuurd door de persoon die contractueel vermeld staat in de overeenkomst.

Hou afstand van bomen, hagen en struiken. Krassen in voertuig worden beschouwd als schade.

Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, goederen die schade kunnen berokken aan het voertuig of waarvoor een speciale vergunning voor nodig is, conform de Europese wetgeving hierover.

Inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, onwettige of verboden activiteiten en/ of doeleinden zowel in België als daarbuiten.

Rijden onder invloed van drugs of alcohol is verboden.

BST-RENT is niet verantwoordelijk voor overbelasting van het verhuurde voertuig.

6. Annulering

Annuleren van de reservatie dient ten laatste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode: annuleringsvergoeding van 20%.

Bij een annulering minder dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt een annuleringskost van het volledige huurbedrag (incl. BTW) aangerekend.

Bij het ontbreken van een annulering (op het moment van aanvang van voorziene huurperiode) wordt het volledige huurbedrag (incl. BTW) aangerekend!

BST-RENT kan de reservatie annuleren in geval van overmacht (extreme weersomstandigheden) en technische defecten van de paardenwagen. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% binnen de 24u terugbetaald aan de klant.

7. Schade / boete / verzekering

Boetes veroorzaakt tijdens de huurperiode zijn steeds ten laste van de huurder.

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder (met waarborg en eventuele meerprijs).

Het voertuig is verzekerd door bemiddeling van verzekeringsmakelaar, Q&O Horse Insurance, Westerlaan, 1 B-8790 WAREGEM (www.qeno.be)

Het voertuig is standaard verzekerd voor:

  • Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling €250,00)
  • Onafhankelijke rechtsbijstand

Het voertuig is bijkomend verzekerd:
(uiteraard voor zover de volledige omnium door BST RENT is onderschreven, u gelieve zich vooraf te vergewissen) :

  • Volledige omnium (brand, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, natuurgeweld, vandalisme en stoffelijke schade), vrijstelling € 0,00 bij ruitbreuk, vrijstelling € 200,00 bij brand en diefstal, vrijstelling € 950,00 bij stoffelijke schade
  • Deze omniumverzekering is wellicht de meest uitgebreide polis op de Belgische markt (accidentele schade door vervoerde paarden is mee gedekt !)
  • Onbeperkte dekking voor takelen en slepen na ongeval voor zover u gebruik maakt van TVM Car/Truck Assistance (24/7) T. +32 78 15 11 63(*) (*) in die gevallen waarbij de plaatselijke overheid beslist wie takelt (bv. op een autosnelweg) dan is het raadzaam de takeling tot de dichtstbijzijnde afrit te laten uitvoeren, daarna Renault Assistance ,te laten overnemen (héél belangrijk naar de kostprijs van de takeling toe). In alle andere gevallen zal BST RENT kosten doorbelasten naar de huurde. Voor meer details inzake verplichtingen, uitsluitingen, verhaal op de verzekerde, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zij op eenvoudige aanvraag bij Q&O Horse Insurance

Afspraken bij schade door ongeval:

  • Bij ongeval met schade : schadeaangifte overmaken aan BST RENT binnen de 3 dagen na het ongeval zodat BST RENT in overleg met Q&O Horse Insurance een onafhankelijke voertuigendeskundige kan gelasten met het oog op een spoedige herstelling.
  • Bij algehele of gedeeltelijke diefstal : klacht indienen bij de politie binnen de 12 uren na de feiten + aanleveren van originele sleutels en overige boorddocumenten aan BST RENT tevens binnen de 12 uren na de diefstal of poging tot gehele of gedeeltelijke diefstal.
  • Bij ruitbreuk : BST RENT verwittigen zodat deze een afspraak kan maken bij een door verzekeraar erkende hersteller.
  • Ieder schadegeval met een derde dient aangegeven worden door middel van een Europees aanrijdingsformulier.  Het aanrijdingsformulier dient, correct ingevuld en ondertekend, zo snel mogelijk (max. binnen 3d) overgemaakt te worden aan BST RENT. 

Afspraken bij pech:

8. Geschillen en overtredingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil of overtreding met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent (afdeling Kortrijk).